Reaktio Konjakki Cole Kenneth Naisten Zoom q1AwzzP5


Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Psykologi on asian­tun­ti­ja-am­mat­ti

Mitä psykologi tekee? -esite ilmestyi toukokuussa 2017 .

Psykologia on monipuolinen tiede ja ammattiala, ja sitä tarvitaan kaikkialla, missä on ihmisiä. Psykologi on ihmisen mielen ja käyttäytymisen asiantuntija, jonka tärkein resurssi on vahva osaamiskompetenssi ja kriittinen asiantuntijuus. 

Psykologin asiantuntijuudessa yhdistyy tieteellinen ajattelu ja tutkimusosaaminen, psykometriikan tuntemus, kliininen kokemus, ihmisen kehityksen ja käyttäytymisen teoreettinen tuntemus sekä ymmärrys erilaisista sosiaalisista vuorovaikutusprosesseista kahdenvälisistä suhteista aina organisaation ja yhteiskunnan tasolle saakka.

Moniammatillisessa yhteistyössä psykologin osaaminen on laaja-alaista ja psykologiseen ihmiskuvaan perustuvaa. Psykologi ottaa ihmisen huomioon sekä psykologisena, sosiaalisena että biologisena olentona, jolla on tietty yksilöllinen kehityshistoria, persoonallisuus, kykyprofiili ja vahvuudet. Psykologin koulutus soveltuu asiakas- ja potilastyön lisäksi erinomaisesti myös muihin asiantuntijatehtäviin kuten esimiestyöhön sekä suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Konjakki Naisten Reaktio Cole Zoom Kenneth Psykologien ääni ja psykologian tutkimustieto on tärkeää saada kuuluviin myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Poliittisten päätösten psykologisten vaikutusten arviointi on tärkeää, koska niiden huomiotta jättämisen seurauksena voi olla paljon inhimillistä tuhlausta ja kärsimystä sekä taloudellisia menetyksiä. Hyvinvointia edistävästä ja ongelmia ehkäisevästä työstä säästäminen koituu yhteiskunnalle varsin kalliiksi vuosien mittaan.

Psykologista tietoa tarvitaan hyvin monenlaisissa työyhteisöissä. Tähän on koottu esimerkkejä joistakin psykologien työtehtävistä.

Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Per­he­neu­vo­lap­sy­ko­lo­gi

 • toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana yhdessä lastenpsykiatrin ja sosiaalityöntekijän/perheneuvojan kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa
 • selvittää ja arvioi lasten oppimiseen, tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia tarvittaessa psykologisin tutkimuksin ja suunnittelee kuntoutusta
 • tukee vanhempia lasten kasvatusasioissa
 • auttaa perheitä löytämään ratkaisuja erilaisissa perhe-elämän ja parisuhteen ristiriita- ja ongelmatilanteissa, kriiseissä ja menetyksissä
 • voi toimia myös perheasiain sovittelijana
 • auttaa perheitä, lapsia ja nuoria yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapian avulla.

Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Reaktio Naisten Zoom Konjakki Cole Kenneth Koulupsykologi

 • edistää koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa.
  Zoom Cole Kenneth Reaktio Naisten Konjakki
 • tukee opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Psykologi sairaalassa

Psykologeja työskentelee sairaalassa monilla poliklinikoilla ja -osastoilla, osana moniammatillista työryhmää. Psykologin tehtävänä on tuoda psykologinen asiantuntemus potilaiden tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun sekä toteutukseen. 
Psykologista asiantuntemusta tarvitaan erityisesti psykiatrian ja neurologian yksiköissä. Myös monissa muissa työryhmissä toimii psykologeja, esimerkiksi foniatrian, audiologian ja onkologian yksiköissä. Työtehtäviä ovat mm.
  • psykologiset tutkimukset diagnostiikan tueksi
  • kuntoutusarvioiden tekeminen
  • kuntoutussuunnitelmien tekemiseen osallistuminen
  • psykologisten seurantatutkimusten tekeminen (esim. kuntoutumisen seuranta, toipumisen seuranta)
  • Zoom Kenneth Konjakki Cole Naisten Reaktio psykologisten konsultaatioiden antaminen sairaalan sellaisten yksiköiden potilaisiin liittyen, joissa ei työskentele omaa psykologia
  • potilaiden/lapsipotilaiden huoltajien ohjaus ja neuvonta
  • hoitoon osallistuminen (esim. tukikäynnit, ryhmien ohjaus, psykoterapia silloin kun psykologilla on myös psykoterapeutin koulutus).
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Ter­veys­kes­kusp­sy­ko­lo­gi

 • antaa apua mm. lastenkasvatusongelmissa, elämän muutostilanteissa ja henkilökohtaisissa kriiseissä
 • tekee psykologisia tutkimuksia ja antaa lyhytaikaista terapiaa
 • osallistuu terveyskasvatukseen, yhdyskuntatyöhön ja erilaiseen suunnittelutyöhön
 • tekee työterveyshuoltoon liittyviä tehtäviä, kuten työolojen arviointia ja henkilöstön koulutusta.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Psykologi mie­len­ter­veys­toi­mis­tos­sa

 • keskustelee, neuvoo ja ohjaa elämän kriisitilanteissa
 • antaa sekä lyhytkestoista kriisiterapiaa että pitkäaikaisempaa psykoterapiaa
 • tekee psykologisia tutkimuksia ja arvioi psyykkistä työkykyä.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologi

Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologit työskentelevät useimmiten TE-toimistoissa. Osa psykologeista palvelee asiakkaita valtakunnallisesti Työlinjan uraohjauksessa puhelimen, videon ja verkon välityksellä. Heidän työnkuvansa on jatkuvasti laajentunut ja monipuolistunut.
Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologi auttaa ihmisiä ratkaisemaan työuraan ja koulutukseen liittyviä ongelmia ja valintatilanteita. Asiakkaat ovat työikäisiä ja hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia. Uraohjaukseen voidaan hakeutua koulutusalan valitsemiseksi;  työllistymisvaikeuksien vuoksi; koska nykyinen työ ei enää kiinnosta; tai kun uran vaihdos tulee tarpeelliseksi terveyssyistä, tällöin psykologi voi osallistua ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun.
Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykolog auttaa asiakasta lisäämään itsetuntemustaan ja kartoittamaan toiveitaan. Tarvittaessa voidaan tehdä psykologisia tutkimuksia. Näiden pohjalta asiakas etsii sopivia ratkaisuja tarjolla olevista koulutus- ja työvaihtoehdoista psykologin tuella.

Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Neuropsykologi

Osa psykologeista erikoistuu valmistumisensa jälkeen neurospsykologiaan, joka on erittäin voimakkaasti kasvava psykologian alue.
Neuropsykologi selvittää aivoperäisten häiriöiden laatua ja vaikeutta tekemällä neuropsykologisia tutkimuksia. Tällaisia häiriöitä voivat olla mm. puhe-, muisti- ja havaintohäiriöt, jotka voivat olla synnynnäisiä, tapaturmasta johtuvia tai sairaudesta johtuvia .

Neuropsykologi osallistuu myös aivoperäisistä häiriöistä kärsivien potilaiden kuntouksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Psykoterapeutti

Suurella osalla psykologeista on psykologin koulutuksen lisäksi psykoterapeutin koulutus.
Psykoterapeutti antaa psykoterapiaa, jonka avulla ihminen voi paremmin oppia ymmärtämään itseään ja muita sekä päästä elämänsä kriisivaiheiden yli. Noin puolet Suomessa toteutettavasta psykoterapiasta tapahtuu Kelan tukemana psykoterapiakuntoutuksena.
Psykoterapeuttikoulutuksista vastaavat yliopistot, ja koulutuksia toteuttavat mm. psykoterapiayhdistykset. Koulutus kestää vähintään kolme vuotta. Se sisältää teoreettiset opinnot, työnohjatun työkokemuksen sekä oman psykoterapian.

Psykoterapia voi olla eri tavoin suuntautunutta: esimerkiksi psykoanalyyttistä, kognitiivista tai integratiivista psykoterapiaa.

Kenneth Konjakki Zoom Cole Naisten Reaktio
Psykoterapian teho on todistettu lukuisissa kliinisissä kokeissa. 
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Työ- ja or­ga­ni­saa­tiop­sy­ko­lo­gi

Psykologista asiantuntemusta kaivataan työelämässä yhä enemmän. Psykologit toimivat työelämässä muun muassa konsultteina, henkilöstöhallinnossa tai työterveyshuollossa.
Työ- ja organisaatiopsykologia on laaja alue, johon kuuluu myös työterveyshuolto. 
Naisten Cole Zoom Konjakki Kenneth Reaktio
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Psykologi henkilöarviointi- ja kon­sult­ti­pal­ve­lu­ja tarjoavassa yrityksessä

Henkilöarviointi- ja konsulttipalveluja tarjoavassa yrityksessä psykologin tehtäviä ovat  muun muassa 
 • henkilöarviointi, joka liittyy rekrytointeihin ja sisältää arvioinnin kriteerien suunnittelun yhteistyössä toimeksiantajan kanssa, testauksen, haastattelut ym. ja raportin arvioitavalle ja toimeksiantajalle 
 • suorahaku- eli headhunting-prosessit
 • valmennukset, koulutukset
 • uraohjaus, outplacement.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Psykologina työ­ter­veys­huol­los­sa

Työtehtäviä:

 • osallistuminen työpaikkaselvityksen tekemiseen
 • suunnatut selvitykset: psykososiaalinen kuormitus, kognitiivinen ergonomia
 • työkykyä edistävä tutkimus, arviointi, neuvonta ja ohjaus (ns. TANO-toiminta)
 • lyhyet asiakassuhteet tukikäyntien osalta
 • koulutukset asiakasorganisaatioon
 • esimiestyön tuki.

Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Opintopsykologi korkeakoulussa

Opintopsykologit tuovat korkeakouluihin vahvaa osaamista niin yksilö- kuin organisaatiotason preventiotyöhön. Työn tavoitteena on psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen ja opiskelukyvyn edistäminen, ja työmuotoina ovat yksilö- ja ryhmäohjaus, koulutus ja konsultaatio. 
10 Asuntoja Musta Tyhjäntoimittaja Bianco Naisten Mekko Musta Jja16 Baletti Teräväkärkiset Z6PfPqUw8Opintopsykologit ovat perehtyneet oppimisen ja motivaation psykologiaan sekä ohjaus- ja neuvontapsykologian työmenetelmiin. 
Kenneth Zoom Konjakki Cole Reaktio Naisten
Opintopsykologin työnä on tukea opiskelijoita ja henkilökuntaa sujuvan opintopolun mahdollistamiseksi.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Urheilupsykologi ja psyykkinen valmennus

Työtehtäviä:

 • yksilölliset valmennusprosessit psyykkisen valmennuksen osalta: voivat liittyä mm. stressinhallintaan, pelonhallintaan tai optimaalisen suorituksen etsimiseen
 • koulutukset mm. urheiluvalmentajille
 • myös muiden kuin urheilijoiden psyykkinen valmennus: esimerkiksi esiintyvät taiteilijat, muusikot ym.
 • liikunta-aktiivisuuden edistäminen, liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä koskeva asiantuntijuus 
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Cole Kenneth Konjakki Naisten Zoom Reaktio
Kalastaja Naisten Avoin Marc Erikoinen Nilkkalenkki Sandaalit Banneri Mokka Tummanpunainen Kärki q5nCCd

Liikennepsykologi

Työtehtäviä:

 • ajokyvyn ja ajokognition tutkiminen
 • riskikäyttäytymisen tutkimus
 • konsultatiivinen rooli ajolupa-asioissa
 • liikennöinti turvallisuuskriittisissä tehtävissä: raideliikenne ym.
 • ikääntyvien kuljettajien arviointi.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Oikeuspsykologi

Oikeuspsykologia tarkastelee psykologisen tiedon ja osaamisen soveltamista oikeuden käytössä ja rikostutkinnassa.

Psykologista asiantuntemusta tarvitaan monissa tehtävissä ja tilanteissa, joissa psykologit, oikeusjärjestelmä ja muut viranomaiset kohtaavat. Oikeuspsykologian alueisiin kuuluvat mm mielentilatutkimuksessa olevien henkilöiden psykologinen tutkimus ja psykologin lausunnon antaminen oikeudelle sekä todistajanpsykologia, johon liittyy silminnäkijöiden ja muiden todistajien luotettavuuden arviointi. Oikeuspsykologinen asiantuntemus on myös avuksi erityisen vaativissa lastensuojelukysymyksissä ja lapsiin kohdistuvien rikosepäilyjen selvittelyissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittäminen sekä vaikeat ja pitkittyneet riidat lapsen huoltajuudesta.

Elokuussa 2017 alkoi Suomen ensimmäinen oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus. Koulutus on poikkitieteellinen ja se on suunnattu ammattilaisille, jotka työskentelevät oikeudellisten prosessien parissa, mm. psykologeille, juristeille, sosiaalityöntekijöille, lääkäreille ja poliiseille.  Koulutukseen on hyväksytty 30 henkilöä. Lisäksi aiempi koulutus hyväksiluettiin suoraan 19 henkilölle. Suomen Psykologiliitto suosittelee, että oikeuspsykologi-nimikettä käyttäisivät ainoastaan sellaiset psykologit, jotka ovat kyseisen koulutuksen käyneet.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Kun­tou­tusp­sy­ko­lo­gi

Kuntoutus on laaja käsite, joka koskettaa useimpien psykologien työtä. Kuntoutus käsittää mm. neuropsykologisen kuntoutuksen, psykoterapiakuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen.
Kuntoutuspsykologilla tarkoitetaan tyypillisesti psykologia, joka työskentelee kuntoutuslaitoksessa tai kolmannella sektorilla. Mahdollisia työpaikkoja voivat olla esimerkiksi diabeteksen, silmäsairauksien, kivun tai muun sairauden kuntoutukseen erikoistunut toimintayksikkö. 
Kuntoutuspsykologin työnkuva on laaja yhdistelmä tutkimusta, arviointia, kuntouttavaa työtä, sekä koulutusta ja ehkäisevää työtä.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ
Naisten Kenneth Cole Zoom Konjakki Reaktio

LISÄÄ TIETOA PSYKOLOGIN TYÖSTÄ

Opintoluotsi psykologin työ
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ


Tasainen Baletti Bibi 607z24vk Lou Nainen Musta WqwaUwY4p
Reaktio Konjakki Cole Kenneth Naisten Zoom q1AwzzP5 Reaktio Konjakki Cole Kenneth Naisten Zoom q1AwzzP5 Reaktio Konjakki Cole Kenneth Naisten Zoom q1AwzzP5 Reaktio Konjakki Cole Kenneth Naisten Zoom q1AwzzP5 Reaktio Konjakki Cole Kenneth Naisten Zoom q1AwzzP5 Reaktio Konjakki Cole Kenneth Naisten Zoom q1AwzzP5