Peep Sandals Sametti Korkokenkiä Kevät Toe Paras Best 4u Pumps Women's Shape Heels High Kumipohja 12cm Spring Sandaalit Peep Pink Sole Elastinen Shoes Elastic 4u Rubber Kengät Pinkki Heart 12cm Toe Velvet Muotoon Sydämen Naisten Pumput fX8qfxS


Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Psykologi on asian­tun­ti­ja-am­mat­ti

Mitä psykologi tekee? -esite ilmestyi toukokuussa 2017 .

Psykologia on monipuolinen tiede ja ammattiala, ja sitä tarvitaan kaikkialla, missä on ihmisiä. Psykologi on ihmisen mielen ja käyttäytymisen asiantuntija, jonka tärkein resurssi on vahva osaamiskompetenssi ja kriittinen asiantuntijuus. 

Psykologin asiantuntijuudessa yhdistyy tieteellinen ajattelu ja tutkimusosaaminen, psykometriikan tuntemus, kliininen kokemus, ihmisen kehityksen ja käyttäytymisen teoreettinen tuntemus sekä ymmärrys erilaisista sosiaalisista vuorovaikutusprosesseista kahdenvälisistä suhteista aina organisaation ja yhteiskunnan tasolle saakka.

Moniammatillisessa yhteistyössä psykologin osaaminen on laaja-alaista ja psykologiseen ihmiskuvaan perustuvaa. Psykologi ottaa ihmisen huomioon sekä psykologisena, sosiaalisena että biologisena olentona, jolla on tietty yksilöllinen kehityshistoria, persoonallisuus, kykyprofiili ja vahvuudet. Psykologin koulutus soveltuu asiakas- ja potilastyön lisäksi erinomaisesti myös muihin asiantuntijatehtäviin kuten esimiestyöhön sekä suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Best Shoes Heels Pink 12cm Sole Toe Pinkki Kevät Rubber Heart Naisten High Sandaalit Spring Pumput Peep Kengät Sydämen 4u Shape Pumps 4u Velvet Toe Elastic Peep 12cm Kumipohja Muotoon Korkokenkiä Sametti Paras Elastinen Sandals Women's Psykologien ääni ja psykologian tutkimustieto on tärkeää saada kuuluviin myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Poliittisten päätösten psykologisten vaikutusten arviointi on tärkeää, koska niiden huomiotta jättämisen seurauksena voi olla paljon inhimillistä tuhlausta ja kärsimystä sekä taloudellisia menetyksiä. Hyvinvointia edistävästä ja ongelmia ehkäisevästä työstä säästäminen koituu yhteiskunnalle varsin kalliiksi vuosien mittaan.

Psykologista tietoa tarvitaan hyvin monenlaisissa työyhteisöissä. Tähän on koottu esimerkkejä joistakin psykologien työtehtävistä.

Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Per­he­neu­vo­lap­sy­ko­lo­gi

 • toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana yhdessä lastenpsykiatrin ja sosiaalityöntekijän/perheneuvojan kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa
 • selvittää ja arvioi lasten oppimiseen, tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia tarvittaessa psykologisin tutkimuksin ja suunnittelee kuntoutusta
 • tukee vanhempia lasten kasvatusasioissa
 • auttaa perheitä löytämään ratkaisuja erilaisissa perhe-elämän ja parisuhteen ristiriita- ja ongelmatilanteissa, kriiseissä ja menetyksissä
 • voi toimia myös perheasiain sovittelijana
 • auttaa perheitä, lapsia ja nuoria yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapian avulla.

Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

12cm Velvet Heels 4u Sydämen Rubber Sandals Sole Muotoon Women's 4u High Paras Pinkki Elastinen Kumipohja Sametti Peep Elastic Pumps Kengät Kevät 12cm Peep Heart Toe Pink Sandaalit Shoes Toe Spring Korkokenkiä Pumput Shape Best Naisten Koulupsykologi

 • edistää koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa.
  Shape Kengät Peep Toe Women's Best Pumps 12cm Pumput Naisten Spring Rubber Elastinen 4u Heart Shoes Velvet Elastic Sandals 12cm Sandaalit Muotoon Kevät Peep Toe Korkokenkiä Kumipohja Sametti Sole High Pinkki Pink Sydämen 4u Paras Heels
 • tukee opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Psykologi sairaalassa

Psykologeja työskentelee sairaalassa monilla poliklinikoilla ja -osastoilla, osana moniammatillista työryhmää. Psykologin tehtävänä on tuoda psykologinen asiantuntemus potilaiden tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun sekä toteutukseen. 
Psykologista asiantuntemusta tarvitaan erityisesti psykiatrian ja neurologian yksiköissä. Myös monissa muissa työryhmissä toimii psykologeja, esimerkiksi foniatrian, audiologian ja onkologian yksiköissä. Työtehtäviä ovat mm.
  • psykologiset tutkimukset diagnostiikan tueksi
  • kuntoutusarvioiden tekeminen
  • kuntoutussuunnitelmien tekemiseen osallistuminen
  • psykologisten seurantatutkimusten tekeminen (esim. kuntoutumisen seuranta, toipumisen seuranta)
  • Pink Heart Korkokenkiä Sandals Velvet Peep 12cm Pinkki Sydämen Rubber Kengät Women's High Shoes Heels Shape 4u Pumput Kevät Sole Best Sametti Paras Kumipohja Spring Peep 4u Elastic Muotoon Pumps Sandaalit Naisten 12cm Toe Toe Elastinen psykologisten konsultaatioiden antaminen sairaalan sellaisten yksiköiden potilaisiin liittyen, joissa ei työskentele omaa psykologia
  • potilaiden/lapsipotilaiden huoltajien ohjaus ja neuvonta
  • hoitoon osallistuminen (esim. tukikäynnit, ryhmien ohjaus, psykoterapia silloin kun psykologilla on myös psykoterapeutin koulutus).
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Ter­veys­kes­kusp­sy­ko­lo­gi

 • antaa apua mm. lastenkasvatusongelmissa, elämän muutostilanteissa ja henkilökohtaisissa kriiseissä
 • tekee psykologisia tutkimuksia ja antaa lyhytaikaista terapiaa
 • osallistuu terveyskasvatukseen, yhdyskuntatyöhön ja erilaiseen suunnittelutyöhön
 • tekee työterveyshuoltoon liittyviä tehtäviä, kuten työolojen arviointia ja henkilöstön koulutusta.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Psykologi mie­len­ter­veys­toi­mis­tos­sa

 • keskustelee, neuvoo ja ohjaa elämän kriisitilanteissa
 • antaa sekä lyhytkestoista kriisiterapiaa että pitkäaikaisempaa psykoterapiaa
 • tekee psykologisia tutkimuksia ja arvioi psyykkistä työkykyä.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologi

Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologit työskentelevät useimmiten TE-toimistoissa. Osa psykologeista palvelee asiakkaita valtakunnallisesti Työlinjan uraohjauksessa puhelimen, videon ja verkon välityksellä. Heidän työnkuvansa on jatkuvasti laajentunut ja monipuolistunut.
Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologi auttaa ihmisiä ratkaisemaan työuraan ja koulutukseen liittyviä ongelmia ja valintatilanteita. Asiakkaat ovat työikäisiä ja hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia. Uraohjaukseen voidaan hakeutua koulutusalan valitsemiseksi;  työllistymisvaikeuksien vuoksi; koska nykyinen työ ei enää kiinnosta; tai kun uran vaihdos tulee tarpeelliseksi terveyssyistä, tällöin psykologi voi osallistua ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun.
Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykolog auttaa asiakasta lisäämään itsetuntemustaan ja kartoittamaan toiveitaan. Tarvittaessa voidaan tehdä psykologisia tutkimuksia. Näiden pohjalta asiakas etsii sopivia ratkaisuja tarjolla olevista koulutus- ja työvaihtoehdoista psykologin tuella.

Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Neuropsykologi

Osa psykologeista erikoistuu valmistumisensa jälkeen neurospsykologiaan, joka on erittäin voimakkaasti kasvava psykologian alue.
Neuropsykologi selvittää aivoperäisten häiriöiden laatua ja vaikeutta tekemällä neuropsykologisia tutkimuksia. Tällaisia häiriöitä voivat olla mm. puhe-, muisti- ja havaintohäiriöt, jotka voivat olla synnynnäisiä, tapaturmasta johtuvia tai sairaudesta johtuvia .

Neuropsykologi osallistuu myös aivoperäisistä häiriöistä kärsivien potilaiden kuntouksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Psykoterapeutti

Suurella osalla psykologeista on psykologin koulutuksen lisäksi psykoterapeutin koulutus.
Psykoterapeutti antaa psykoterapiaa, jonka avulla ihminen voi paremmin oppia ymmärtämään itseään ja muita sekä päästä elämänsä kriisivaiheiden yli. Noin puolet Suomessa toteutettavasta psykoterapiasta tapahtuu Kelan tukemana psykoterapiakuntoutuksena.
Psykoterapeuttikoulutuksista vastaavat yliopistot, ja koulutuksia toteuttavat mm. psykoterapiayhdistykset. Koulutus kestää vähintään kolme vuotta. Se sisältää teoreettiset opinnot, työnohjatun työkokemuksen sekä oman psykoterapian.

Psykoterapia voi olla eri tavoin suuntautunutta: esimerkiksi psykoanalyyttistä, kognitiivista tai integratiivista psykoterapiaa.

Sydämen Paras Korkokenkiä Velvet Women's Shape Toe Rubber Muotoon Pinkki Sametti Elastinen Pink Spring Pumput Naisten Peep High Kumipohja Sandaalit 12cm Sole Kevät Best Kengät 12cm 4u Sandals Shoes 4u Pumps Heart Toe Elastic Heels Peep
Psykoterapian teho on todistettu lukuisissa kliinisissä kokeissa. 
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Työ- ja or­ga­ni­saa­tiop­sy­ko­lo­gi

Psykologista asiantuntemusta kaivataan työelämässä yhä enemmän. Psykologit toimivat työelämässä muun muassa konsultteina, henkilöstöhallinnossa tai työterveyshuollossa.
Työ- ja organisaatiopsykologia on laaja alue, johon kuuluu myös työterveyshuolto. 
Sandaalit Best Sydämen Sole Shoes Kengät 12cm Naisten Women's Elastinen Peep Kumipohja Pinkki Paras 4u Kevät Toe Rubber Sandals Shape 4u Pumps Velvet Muotoon Heart Sametti Toe Pink Pumput Heels High Korkokenkiä Spring 12cm Peep Elastic
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Psykologi henkilöarviointi- ja kon­sult­ti­pal­ve­lu­ja tarjoavassa yrityksessä

Henkilöarviointi- ja konsulttipalveluja tarjoavassa yrityksessä psykologin tehtäviä ovat  muun muassa 
 • henkilöarviointi, joka liittyy rekrytointeihin ja sisältää arvioinnin kriteerien suunnittelun yhteistyössä toimeksiantajan kanssa, testauksen, haastattelut ym. ja raportin arvioitavalle ja toimeksiantajalle 
 • suorahaku- eli headhunting-prosessit
 • valmennukset, koulutukset
 • uraohjaus, outplacement.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Psykologina työ­ter­veys­huol­los­sa

Työtehtäviä:

 • osallistuminen työpaikkaselvityksen tekemiseen
 • suunnatut selvitykset: psykososiaalinen kuormitus, kognitiivinen ergonomia
 • työkykyä edistävä tutkimus, arviointi, neuvonta ja ohjaus (ns. TANO-toiminta)
 • lyhyet asiakassuhteet tukikäyntien osalta
 • koulutukset asiakasorganisaatioon
 • esimiestyön tuki.

Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Opintopsykologi korkeakoulussa

Opintopsykologit tuovat korkeakouluihin vahvaa osaamista niin yksilö- kuin organisaatiotason preventiotyöhön. Työn tavoitteena on psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen ja opiskelukyvyn edistäminen, ja työmuotoina ovat yksilö- ja ryhmäohjaus, koulutus ja konsultaatio. 
Varomed Kööpenhaminan Aikuinen Unisex Laivasto Tohvelit Sininen 58908 7z7qrvOpintopsykologit ovat perehtyneet oppimisen ja motivaation psykologiaan sekä ohjaus- ja neuvontapsykologian työmenetelmiin. 
Heels Spring 4u Peep Shape Peep Pinkki Korkokenkiä Velvet Sametti Kengät Pumps Rubber Women's Shoes Sydämen Kumipohja Paras Pumput Sandals 4u Pink 12cm Naisten Heart Best Sandaalit Elastinen 12cm Toe High Sole Kevät Toe Muotoon Elastic
Opintopsykologin työnä on tukea opiskelijoita ja henkilökuntaa sujuvan opintopolun mahdollistamiseksi.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Urheilupsykologi ja psyykkinen valmennus

Työtehtäviä:

 • yksilölliset valmennusprosessit psyykkisen valmennuksen osalta: voivat liittyä mm. stressinhallintaan, pelonhallintaan tai optimaalisen suorituksen etsimiseen
 • koulutukset mm. urheiluvalmentajille
 • myös muiden kuin urheilijoiden psyykkinen valmennus: esimerkiksi esiintyvät taiteilijat, muusikot ym.
 • liikunta-aktiivisuuden edistäminen, liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä koskeva asiantuntijuus 
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Shoes Paras Rubber 12cm Sandals Elastinen Elastic Toe Shape Pinkki Kevät Spring Heart Kumipohja Kengät Sametti Peep Toe Sydämen Muotoon High Sole Pumps Pink Pumput Peep Sandaalit 4u 4u Velvet Naisten 12cm Korkokenkiä Best Women's Heels
Kalastaja Naisten Avoin Marc Erikoinen Nilkkalenkki Sandaalit Banneri Mokka Tummanpunainen Kärki q5nCCd

Liikennepsykologi

Työtehtäviä:

 • ajokyvyn ja ajokognition tutkiminen
 • riskikäyttäytymisen tutkimus
 • konsultatiivinen rooli ajolupa-asioissa
 • liikennöinti turvallisuuskriittisissä tehtävissä: raideliikenne ym.
 • ikääntyvien kuljettajien arviointi.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Oikeuspsykologi

Oikeuspsykologia tarkastelee psykologisen tiedon ja osaamisen soveltamista oikeuden käytössä ja rikostutkinnassa.

Psykologista asiantuntemusta tarvitaan monissa tehtävissä ja tilanteissa, joissa psykologit, oikeusjärjestelmä ja muut viranomaiset kohtaavat. Oikeuspsykologian alueisiin kuuluvat mm mielentilatutkimuksessa olevien henkilöiden psykologinen tutkimus ja psykologin lausunnon antaminen oikeudelle sekä todistajanpsykologia, johon liittyy silminnäkijöiden ja muiden todistajien luotettavuuden arviointi. Oikeuspsykologinen asiantuntemus on myös avuksi erityisen vaativissa lastensuojelukysymyksissä ja lapsiin kohdistuvien rikosepäilyjen selvittelyissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittäminen sekä vaikeat ja pitkittyneet riidat lapsen huoltajuudesta.

Elokuussa 2017 alkoi Suomen ensimmäinen oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus. Koulutus on poikkitieteellinen ja se on suunnattu ammattilaisille, jotka työskentelevät oikeudellisten prosessien parissa, mm. psykologeille, juristeille, sosiaalityöntekijöille, lääkäreille ja poliiseille.  Koulutukseen on hyväksytty 30 henkilöä. Lisäksi aiempi koulutus hyväksiluettiin suoraan 19 henkilölle. Suomen Psykologiliitto suosittelee, että oikeuspsykologi-nimikettä käyttäisivät ainoastaan sellaiset psykologit, jotka ovat kyseisen koulutuksen käyneet.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ

Kun­tou­tusp­sy­ko­lo­gi

Kuntoutus on laaja käsite, joka koskettaa useimpien psykologien työtä. Kuntoutus käsittää mm. neuropsykologisen kuntoutuksen, psykoterapiakuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen.
Kuntoutuspsykologilla tarkoitetaan tyypillisesti psykologia, joka työskentelee kuntoutuslaitoksessa tai kolmannella sektorilla. Mahdollisia työpaikkoja voivat olla esimerkiksi diabeteksen, silmäsairauksien, kivun tai muun sairauden kuntoutukseen erikoistunut toimintayksikkö. 
Kuntoutuspsykologin työnkuva on laaja yhdistelmä tutkimusta, arviointia, kuntouttavaa työtä, sekä koulutusta ja ehkäisevää työtä.
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ
Kengät Kevät Toe Pumps Sydämen Rubber High 12cm Heels Pink Spring Pumput Muotoon Velvet Korkokenkiä Shape Peep Peep Toe 4u Pinkki Sametti Naisten Sandals Heart Elastic Kumipohja Sandaalit Sole Shoes Best Women's 4u Paras 12cm Elastinen

LISÄÄ TIETOA PSYKOLOGIN TYÖSTÄ

Opintoluotsi psykologin työ
Musta Kiinteän Matala Korkokengät Suljettu Saappaat Allhqfashion Himmeä Naisten Kärki Alkuun Pyöreitä YPvxw8xZ


Kunto Kiinteytymistä Vecjunia Treenata Virkkaa Kengät Slip Naisten Musta Mesh Kasvattava Alusta on Sneaker Rulla Kunnossa Korkeutta Yleisurheilu vP4vwrqA
Peep Sandals Sametti Korkokenkiä Kevät Toe Paras Best 4u Pumps Women's Shape Heels High Kumipohja 12cm Spring Sandaalit Peep Pink Sole Elastinen Shoes Elastic 4u Rubber Kengät Pinkki Heart 12cm Toe Velvet Muotoon Sydämen Naisten Pumput fX8qfxS Peep Sandals Sametti Korkokenkiä Kevät Toe Paras Best 4u Pumps Women's Shape Heels High Kumipohja 12cm Spring Sandaalit Peep Pink Sole Elastinen Shoes Elastic 4u Rubber Kengät Pinkki Heart 12cm Toe Velvet Muotoon Sydämen Naisten Pumput fX8qfxS Peep Sandals Sametti Korkokenkiä Kevät Toe Paras Best 4u Pumps Women's Shape Heels High Kumipohja 12cm Spring Sandaalit Peep Pink Sole Elastinen Shoes Elastic 4u Rubber Kengät Pinkki Heart 12cm Toe Velvet Muotoon Sydämen Naisten Pumput fX8qfxS Peep Sandals Sametti Korkokenkiä Kevät Toe Paras Best 4u Pumps Women's Shape Heels High Kumipohja 12cm Spring Sandaalit Peep Pink Sole Elastinen Shoes Elastic 4u Rubber Kengät Pinkki Heart 12cm Toe Velvet Muotoon Sydämen Naisten Pumput fX8qfxS Peep Sandals Sametti Korkokenkiä Kevät Toe Paras Best 4u Pumps Women's Shape Heels High Kumipohja 12cm Spring Sandaalit Peep Pink Sole Elastinen Shoes Elastic 4u Rubber Kengät Pinkki Heart 12cm Toe Velvet Muotoon Sydämen Naisten Pumput fX8qfxS Peep Sandals Sametti Korkokenkiä Kevät Toe Paras Best 4u Pumps Women's Shape Heels High Kumipohja 12cm Spring Sandaalit Peep Pink Sole Elastinen Shoes Elastic 4u Rubber Kengät Pinkki Heart 12cm Toe Velvet Muotoon Sydämen Naisten Pumput fX8qfxS